Copyright 2024 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

O nas

 

Historia

W 1974 roku została powołana w Kowalu Zasadnicza Szkoła Rolniczo–Ogrodnicza. Powstała w wyniku połączenie szkół rolniczych z Kruszyna i Baruchowa. W kolejnych latach systematycznie poszerzana była oferta kształcenia dla młodzieży i dorosłych. W 1979 r. utworzono Średnie Studium Zawodowe, a w 1985 Wieczorowe Technikum Rolnicze, zaś w roku następnym zostaje powołany Zespół Szkół Rolniczych. Na jubileusz dwudziestolecia istnienia placówki społeczność szkolna otrzymuje sztandar i patrona — króla Kazimierza Wielkiego, który urodził się w Kowalu. W kolejnych latach funkcjonowały różne typy szkół: Wieczorowe Technikum Przetwórstwa Mięsnego, Liceum Zawodowe, Wieczorowe Technikum Technologii Żywności, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Policealne Studium Zawodowe, Liceum Agrobiznesu. W 2002 r. placówce nadano nazwę — Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Od 1 stycznia 2008 r. organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie oficjalna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

 

Baza i kadra

Szkoła jest jedną z największych placówek oświatowych w ziemskim powiecie włocławskim. Obecnie naukę pobiera tu około 200 uczniów i 170 słuchaczy szkół zaocznych z rejonu Gostynina, Baruchowa, Lubienia Kuj., Chodcza, Chocenia i Włocławka, a także z 3 ościennych województw.

Uczniowie mają zapewnione dobre warunki kształcenia. Szkoła posiada 3 budynki, w których odbywają się zajęcia teoretyczne, szkolenie zawodowe i warsztatowe oraz nowoczesną salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i pracowniami gastronomicznymi.  Bazę dydaktyczną stanowi także gospodarstwo wyposażone w wysokiej klasy sprzęt rolniczy.

Kadrę pedagogiczna stanowi 43 nauczycieli (w tym pedagog i psycholog) posiadających pełne kwalifikacje zawodowe. Swoją wiedzę i umiejętności ciągle doskonalą, kończąc studia podyplomowe, różnego rodzaju kursy i szkolenia. Wielu jest też nauczycieli młodych, pełnych zapału i twórczej inwencji. Wszyscy pedagodzy są życzliwie nastawieni do uczniów i mają z nimi dobry kontakt.

W szkole dba się o bezpieczeństwo uczniów i właściwe relacje między nimi. Młodzież ma do dyspozycji osobiste szafki w szatni, newralgiczne miejsca w budynku są monitorowane, założona jest także instalacja alarmowa.
 

Możliwości

O dobrej pracy nauczycieli i uczniów świadczy fakt, że duży procent absolwentów podejmuje naukę na różnego typu uczelniach wyższych, zdobywa czołowe miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, żywieniowych, ekologicznych, wiedzy i umiejętności rolniczych na szczeblu okręgowym i centralnym. Szkoła jest odnotowywana w rankingach prowadzonych przez redakcję „Perspektyw”i plasuje się na wysokim miejscu w naszym regionie. Młodzież uczestniczy w sesjach naukowych, wyjeżdża do ośrodków akademickich, bierze aktywny udział w życiu kulturalnym.

Najzdolniejsi otrzymują stypendia naukowe Prezesa Rady Ministrów i szkolne. Uczniowie najubożsi korzystają ze stypendiów socjalnych i innych form wsparcia materialnego przeznaczonego dla mieszkańców małych miast i terenów wiejskich.

 

Kształcenie zawodowe

Kształcenie zawodowe odbywa się na zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz w czasie śródrocznych i wakacyjnych praktyk zawodowych. Bazę dla szkolenia żywieniowców stanowią nowoczesne pracownie gastronomiczne w budynku sali gimnastycznej przy ul. Konopnickiej, dla mechaników i rolników zaś budynek warsztatowo–garażowy oraz gospodarstwo rolne usytuowany również przy ul. Konopnickiej. Znaczną część praktyk uczniowie odbywają w instytucjach, urzędach, a także firmach prywatnych (hotele, restauracje, ośrodki wczasowe, zakłady samochodowe, gospodarstwa specjalistyczne). Często realizowane są też wyjazdy studyjne do przodujących firm branży żywieniowej i rolniczej, a także na imprezy takie jak: Polagra, Agro Show, Dni Pola, Targi Gastronomiczne, Motoryzacyjne itp. Od kilkunastu lat młodzież wyjeżdża również na staże zagraniczne do Holandii i Niemiec, dawniej jako beneficjenci programów Leonardo da Vinci i Erasmus+, obecnie PO WER.

 

Zajęcia pozalekcyjne

Oprócz uzyskania matury i zdobycia kwalifikacji zawodowych szkoła umożliwia rozwijanie osobistych pasji i zainteresowań uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych. Działa tu prężnie Samorząd Szkolny, który organizuje wiele ciekawych imprez takich jak: Otrzęsiny, Mikołajki, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Walentynki, Dzień Patrona, Targi Zawodów i Pracy. Zrzeszeni w UKS "Kazimierz" szkolni sportowcy wywalczyli podczas rywalizacji okręgowych i wojewódzkich wiele tytułów mistrzowskich i pucharów, głównie w piłce ręcznej, koszykówce, halowej piłce nożnej, biegach przełajowych i tenisie stołowym.

Ponadto w szkole działa koło PCK, LOP, Spółdzielnia Uczniowska "ŻAK", Klub Młodego Pszczelarza, Koło żywieniowe, szachowe. Ponadto chętni mogą rozwijać również zainteresowania wokalne, teatralne, etnograficzne i regionalistyczne.

 

Współpraca

Szkoła jest placówką środowiskową aktywnie współpracującą z instytucjami, urzędami, firmami i lokalną społecznością na różnych polach i w rozmaitych formach. Tutaj organizowane są kursy i szkolenia, np. kombajnistów, ochrony roślin, obsługi wózków widłowych, pedagogiczne, obsługi komputerów, rachunkowości rolnej, kulinarne, wiedzy o funduszach i rynkach Unii Europejskiej itd. Szczególnie owocne jest wieloletnie współdziałanie z: Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie (organizacja szkoleń, konferencji, prelekcji, konkursów, udział w czerwcowych „Dniach Otwartych Drzwi”); Domami Pomocy Społecznej w Kowalu, Kurowie, Wilkowiczkach i Rzeżewie (praktyki opiekuńczo–wychowawcze i żywieniowe, wolontariat); Gostynińsko–Włocławskim Parkiem Krajobrazowym w Kowalu i Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej (prelekcje, szkolenia, konferencje, publikacje, wycieczki dydaktyczne, sprzątanie świata itp.), szkołami wyższymi Politechnika Bydgoska, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych i KSW (d. WSHE) we Włocławku oraz licznymi instytutami i organizacjami z branży rolniczej.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
 • SPC.03 - produkcja wyrobów piekarskich (zawód: piekarz)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń