Copyright 2024 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Wielkiego w Kowalu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.zskowal.pl.
Data publikacji strony internetowej: 01.09.2017 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2017 r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ponieważ:
• zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,
• zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów dodatkowych dla urządzeń asystujących, dla osób niewidomych i niedowidzących,
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
• strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jarosław Bartkowiak, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Wielkiego w Kowalu posiada budynki:
Ul. K. Wielkiego 9 - do budynku prowadzą 3 wejścia: od ul. K. Wielkiego jedno wejście schodami i dwa wejścia od ulicy T. Kościuszki. Do jednego wejścia nie prowadzą schody, drugie posiada jeden stopień. Brak windy, brak platformy dla wózków inwalidzkich. Biurko osób dyżurujących znajduje się na półpiętrze vis-a-vis wejścia od ul. K. Wielkiego. Dla osób niepełnosprawnych dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, toalety, sekretariat, gabinet dyrektora, wicedyrektora, kierownika praktycznej nauki zawodu, księgowości) na parterze. Do części pomieszczeń (klasy) prowadzą schody. Brak windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku od strony ulicy T. Kościuszki znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
Ul. M. Konopnickiej 64 – budynek warsztatów – do budynku prowadzi 1 wejście, posiada jeden stopień. Brak windy, brak platformy dla wózków inwalidzkich. Dla osób niepełnosprawnych dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
Ul. M. Konopnickiej 64 – sala gimnastyczna z zapleczem i pracowniami dydaktycznymi - do budynku prowadzą 2 wejścia: od ul. Konopnickiej bez stopnia, drugie od ul. Klonowej z platformą dla wózków inwalidzkich. Biurko osób dyżurujących znajduje się na parterze. Dla osób niepełnosprawnych dostępne są korytarze i pomieszczenia (sala gimnastyczna, sale lekcyjne, toalety) na parterze. Do części pomieszczeń (klasy) prowadzą schody. Brak windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku od strony ulicy T. Konopnickiej znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
Ul. H. Kołłątaja 11 - do budynku prowadzi 1 wejście, posiada jeden stopień. Brak windy, brak platformy dla wózków inwalidzkich. Dla osób niepełnosprawnych korytarze i pomieszczenia na parterze nie są dostosowane. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
 • SPC.03 - produkcja wyrobów piekarskich (zawód: piekarz)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń