Copyright 2024 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Rubinowy Jubileusz Zespoł Szkół w Kowalu

40 jubileuszDnia 17 października 2014 r. w Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu bardzo uroczyście obchodzono 40-lecie działalności tej dobrze zasłużonej dla terenu Kujaw wschodnich placówki oświaty rolniczej. Całość rozpoczęła się od mszy św., a następnie, już w auli szkolnej, dyrektor Wojciech Rudziński powitał licznie zgromadzonych gości. Wśród nich byli m.in. poseł Zbigniew Sosnowski, naczelnik wydziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Joanna Cichacka, Wojciech Gregorczyk - dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Wicestarosta Włocławski - Roman Gołębiewski, Zygmunt Grudny - dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Zarzeczewie, wicedyrektor Agencji Rynku Rolnego Odział Terenowy w Bydgoszczy Aleksander Nowakowski oraz przedstawiciele: Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, agencji, instytucji i organizacji rolniczych z naszego regionu, burmistrzowie i wójtowie okolicznych gmin, dyrektorzy szkół rolniczych, których organem prowadzącym jest MRiRW, dyrektorzy okolicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej...

Jubileusz XXXV-lecia szkoły

35 jubileuszW pię…tek 16 października 2009r. obchodzilił›my uroczył›cie JUBILEUSZ XXXV-lecia naszej szkoł‚y. Na tę™ okolicznoł›ę‡ przybyli znamienici goł›cie: Wicemarszał‚ek Sejmu RP Ewa Kierzkowska, Z-ca Dyrektora Departamentu Doradztwa, Oł›wiaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Stypińska, czł‚onek Zarzę…du Województwa Kuj.-Pom. Franciszek Zł‚otnikiewicz, Starosta Wł‚ocł‚awski Jan Ambrożewicz, Burmistrz Kowala Eugeniusz Gł‚embiewski z Przewodniczę…cym Rady Miasta Markiem Pił„kowskim, Z-ca Wójta Gminy Kowal Hanna Karwowska z Przewodniczę…cym Rady Gminy Edwardem Dominikowskim, Dziekan i proboszcz kowalski, ks. kanonik Piotr Gł‚owacki, Prorektor WSHE z Wł‚ocł‚awka dr Marek Stefał„ski, Dyrektor ODR w Minikowie Oddział‚ w Zarzeczewie Zygmunt Grudny, Sekretarz Generalny Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego dr Zdzisł‚aw J. Zasada, Dyrektorzy szkół‚ ponadgimnazjalnych i instytucji podległ‚ych Starostwu Powiatowemu we Wł‚ocł‚awku, Dyrektorzy kowalskich placówek oł›wiatowych, przedstawiciele urzę™dów i firm współ‚pracuję…cych ze szkoł‚ę… oraz nauczyciele, pracownicy rodzice i uczniowie.

Czytaj więcej...

Jubileusz XXX-lecia Zespołu Szkół w Kowalu

14 października br. Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego Kowalu świętował jubileusz 30 lecia swej działalności. Uroczystość połączona była również z powiatowymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

XXV lat Szkoły Rolniczej w Kowalu

15 października 1999 r. Zespół‚ Szkół‚ Rolniczych w Kowalu obchodził‚ srebrny jubileusz swego istnienia. w uroczystoł›ciach udział‚ wzi꙳‚y wł‚adze organu prowadzę…cego szkoł‚ę™, czyli Starostwa Powiatowego we Wł‚ocł‚awku, przedstawiciele Kuratorium Oł›wiaty, sejmiku naszego województwa, burmistrz i wójtowie okolicznych gmin, dyrektorzy szkół‚ rolniczych b. woj. wł‚ocł‚awskiego, dyrektorzy gimnazjów i szkół‚ podstawowych z rejonu funkcjonowania szkoł‚y, miejscowe duchowieł„stwo, rodzice mł‚odzież i sł‚uchacze szkoł‚y.

Czytaj więcej...

XX lat Szkoły Rolniczej w Kowalu

14 października 1994 r. w Dzieł„ Edukacji Narodowej, odbył‚y się™ w Zespole Szkół‚ Rolniczych w Kowalu uroczystoł›ci zwię…zane z XX-leciem istnienia tej placówki. Specjalnym aktem Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnoł›ciowej nadał‚o szkole imię™ Kazimierza Wielkiego, a absolwenci i instytucje wspieraję…ce szkoł‚ę™ ufundował‚y pię™kny sztandar. w tym podniosł‚ym dla cał‚ej wspólnoty szkolnej ł›wię™cie uczestniczyli licznie zebrani sympatycy szkoł‚y i goł›cie, w tym przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, tj. Dyrektor Departamentu Nauki, Oł›wiaty i Techniki – dr Jan Kowalski, gł‚ówny wizytator – dr Józef Kobył‚ecki, wojewoda wł‚ocł‚awski – Kazimierz Tuł‚odziecki, dyrektor Wydział‚u Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej UW we Wł‚ocł‚awku – Zbigniew Lewandowski, dyrektorzy szkół‚ rolniczych woj. wł‚ocł‚awskiego, miejscowe duchowieł„stwo, przedstawiciele wł‚adz samorzę…dowych i zakł‚adów współ‚pracuję…cych z ZSR w Kowalu.

Czytaj więcej...

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
 • SPC.03 - produkcja wyrobów piekarskich (zawód: piekarz)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń