Copyright 2024 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Kurs kwalifikacyjny - HGT.02 – przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego – przygotowanie i wydawanie dańkurs kucharz

Kliknij, aby zobaczyć film promujący zawód

 1. ocenia żywność pod względem towaroznawczym;
 2. klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej;
 3. przestrzega zasad oceny jakościowej żywności;
 4. dobiera warunki do przechowywania żywności;
 5. rozpoznaje zmiany zachodzące w przechowywanej żywności;
 6. rozróżnia systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 7. dobiera metody utrwalania żywności;
 8. rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych;
 9. użytkuje urządzenia do przechowywania żywności określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego;
 10. rozróżnia i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 11. stosuje receptury gastronomiczne;
 12. rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów;
 13. dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów;
 14. sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje;
 15. przestrzega zasad racjonalnej gospodarki żywnością
 16. rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów;
 17. rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 18. użytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 19. ocenia organoleptycznie żywność;
 20. dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów;
 21. porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje;
 22. monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice), Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).

Kurs kwalifikacyjny - ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)

kurs prowadzenie produkcji rolniczejAbsolwent kursu kwalifikacyjnego zawodowego – prowadzenie produkcji rolniczej

Kliknij, aby zobaczyć film promujący zawód

 1. określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin;
 2. dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
 3. dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego;
 4. wykonuje prace związane z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych;
 5. planuje nawożenie organiczne i mineralne;
 6. ocenia jakość materiału siewnego;
 7. przygotowuje materiał siewny do siewu;
 8. planuje zabiegi agrotechniczne do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych;
 9. wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych;
 10. rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych;
 11. dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin;
 12. dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej;
 13. obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej;
 14. prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym;
 15. stosuje ekologiczne metody uprawy roślin;
 16. przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego;
 17. przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży;
 18. prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego.

Kurs kwalifikacyjny - ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)

kurs prowadzenie produkcji pszczelarskiejAbsolwent kursu kwalifikacyjnego zawodowego – prowadzenie produkcji pszczelarskiej

Kliknij, aby zobaczyć film promujący zawód

 1. rozróżnia rasy pszczół;
 2. określa budowę morfologiczną i anatomiczną oraz procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie pszczół;
 3. ocenia stan rodziny pszczelej w różnych porach roku;
 4. ocenia wartość użytkową i hodowlaną pszczół i ich mieszańców;
 5. zakłada i prowadzi pasiekę;
 6. kieruje rozwojem rodzin pszczelich w sezonie pasiecznym;
 7. prowadzi prace związane z rozmnażaniem rodzin pszczelich;
 8. prowadzi wychów i wymianę matek pszczelich;
 9. prowadzi gospodarkę wędrowną pszczół;
 10. rozpoznaje choroby i szkodniki pszczół oraz szkodniki produktów pszczelich;
 11. dobiera metody zwalczania chorób i szkodników pszczół;
 12. prowadzi pasiekę metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
 13. organizuje i prowadzi pozyskiwanie miodu, pyłku, wosku, mleczka, propolisu i pierzgi oraz jadu pszczelego;
 14. ocenia jakość produktów pszczelich;
 15. przetwarza produkty pszczele;
 16. przestrzega warunków przechowywania produktów pszczelich;
 17. przygotowuje produkty pszczele do sprzedaży zgodnie z obowiązującymi normami;
 18. prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pszczelich;
 19. przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas prowadzenia pasieki.

Kurs kwalifikacyjny - ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)

technik pszczelarzAbsolwent kursu kwalifikacyjnego zawodowego - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej

 1. określać przyrodnicze i gospodarcze znaczenie chowu i hodowli pszczół,
 2. oceniać warunki przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne produkcji rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem pszczelarstwa,
 3. dobierać kierunki produkcji pszczelarskiej oraz prowadzić pasiekę, stosując odpowiednie technologie w zależności od bazy pożytkowej, prowadzonej gospodarki pasiecznej, wielkości produkcji i potrzeb konsumentów,
 4. wyposażać pasiekę oraz obsługiwać podstawowe maszyny i urządzenia stosowane w produkcji pszczelarskiej,
 5. pozyskiwać, konserwować i przechowywać produkty pszczele,
 6. przygotowywać produkty pszczele do sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi normami oraz prowadzić ich sprzedaż,
 7. planować i wykonywać zabiegi składające się na wychów matek pszczelich i tworzenie odkładów,
 8. rozpoznawać, zapobiegać i zwalczać stany anormalne w rodzinie pszczelej, choroby pszczół i szkodniki produktów pszczelich,
 9. planować i wykonywać zabiegi składające się na technologię produkcji roślinnej, planować i wykonywać zabiegi składające się na technologię produkcji zwierzęcej,
 10. stosować rachunek ekonomiczny w działalności gospodarczej,
 11. prowadzić uproszczoną rachunkowość, komunikować się z uczestnikami procesu pracy,
 12. uczestniczyć w prawidłowym wykorzystaniu środków pomocowych dla pszczelarstwa, prowadzić działalność gospodarczą.

Kurs kwalifikacyjny - ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)

kurs organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczejAbsolwent kursu kwalifikacyjnego zawodowego – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 1. przewiduje pogodę na podstawie pomiarów czynników atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody,
 2. posługuje się przyrządami meteorologicznymi;
 3. wykonuje przeglądy techniczne urządzeń melioracyjnych oraz planuje ich konserwację i naprawę;
 4. planuje sposoby przeciwdziałania procesom degradacji i dewastacji gleb;
 5. projektuje zmianowania roślin w zależności od warunków klimatyczno-glebowych;
 6. planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną roślin uprawnych;
 7. dobiera maszyny i narzędzia do rodzaju zabiegów uprawowych z uwzględnieniem wymagań roślin uprawnych;
 8. dobiera technologie produkcji roślin uprawnych oraz produkcji pasz na użytkach zielonych;
 9. prowadzi plantacje nasienne;
 10. organizuje proces produkcji roślinnej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
 11. organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów roślinnych z zachowaniem norm jakości i bezpieczeństwa żywności;
 12. planuje produkcję roślinną w gospodarstwie rolnym na podstawie analizy ekonomicznej;
 13. nadzoruje realizację zadań w zakresie produkcji roślinnej;
 14. stosuje przepisy prawa dotyczące nasiennictwa, ochrony środowiska, ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności;
 15. korzysta z programów komputerowych do wspomagania organizacji i kontroli procesu produkcji roślinnej.

Kurs kwalifikacyjny - SPC.03 - produkcja wyrobów piekarskich (zawód: piekarz)

kurs prowadzenie produkcji rolniczejAbsolwent kursu kwalifikacyjnego zawodowego – produkcja wyrobów piekarskich

wytwarza wyroby piekarskie zgodnie z recepturą, ocenia przydatność surowców, magazynuje surowce, wytwarza wyroby piekarskie z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń, ocenia pieczywo, przygotowuje pieczywo do dystrybucji oraz prowadzi dokumentację produkcyjną w zakładach piekarskich. W zawodzie piekarz szczególnie ważna jest zdolność do wykonywania oceny organoleptycznej surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, sprawność fizyczna, skrupulatność, dokładność i zdolność do koncentracji.
Piekarz potrafi:

 1. oceniać jakość surowców piekarskich, półproduktów, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych;
 2. posługiwać się recepturami piekarskimi;
 3. przygotować surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji ciasta pszennego, żytniego, mieszanego, specjalnego i dietetycznego;
 4. sporządzać ciasta do produkcji wyrobów piekarskich pszennych, żytnich i mieszanych, specjalnych i dietetycznych;
 5. dzielić i formować kęsy ciasta na wyroby piekarskie;
 6. oceniać stopień rozrostu kęsów ciasta;
 7. prowadzić wypiek pieczywa;
 8. oceniać jakość wyrobów piekarskich, przygotować wyroby piekarskie do dystrybucji;
 9. obsługiwać maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów piekarskich;
 10. przestrzegać procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.

 

Inne kursy

 1. obsługa i prowadzenie ciągnika,
 2. obsługa i prowadzenie kombajnu zbożowego.
 3. kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin za pomocą opryskiwacza

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
 • SPC.03 - produkcja wyrobów piekarskich (zawód: piekarz)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń