Copyright 2024 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Projekty

20200703 zestawienie logotypow

 

Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Wielkiego w Kowalu ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki,” jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.”

ico pdf- Ogłoszenie o wyborze partnerów - partner obowiązkowy
ico docx- List intencyjny
ico pdf- Regulamin
ico docx- Formularz zgłoszeniowy

 

Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Wielkiego w Kowalu ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki,” jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.”

ico pdf- Ogłoszenie o wyborze partnerów - partner dodatkowy
ico docx- List intencyjny
ico pdf- Regulamin
ico docx- Formularz zgłoszeniowy

 

“Dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Wielkiego w Kowalu do potrzeb rynku pracy"

Projekt unijny skierowany do nauczycieli, w tym także do nauczycieli kształcenia zawodowego oraz uczniów na kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, kucharz, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.
Projekt realizujemy w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 31 stycznia 2022 r.
Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych u minimum 90% spośród 133 uczniów (43 kobiet i 90 mężczyzn) Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Wielkiego w Kowalu, doskonalenie umiejętności i podniesienie kompetencji 31 nauczycieli (15 kobiet, 16 mężczyzn), w tym 13 nauczycieli (5 kobiet, 8 mężczyzn) kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół CKR jak również podniesienie jakości nauczania w Zespole Szkół CKR.

Realizacja celu nastąpi poprzez:

 1. doposażenie pracowni szkolnych w niezbędny sprzęt do kształcenia zawodowego,
 2. staże i praktyki zawodowe dla uczniów i uczennic,
 3. dodatkowe szkolenia/kursy zwiększające kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe uczniów i uczennic,
 4. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów i uczennic,
 5. kursy i szkolenia dla nauczycieli oraz nauczycieli kształcenia zawodowego.

Główne wskaźniki do realizacji w ramach projektu to:

 1. liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS: - 2 placówki,
 2. liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejetności uniwersalnych w programie: 48 osób,
 3. liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pra-codawcy: 133 osoby,
 4. liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 12 osób.

Wartość projektu: 1 164 799,82 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 989 963,36 zł

ico pdfPlakat promujący projekt

 

„Modernizacja i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu”

Projekt realizowany wspólnie z firmą Lech Consulting Sp. z o.o. z Torunia. Pieniądze przeznaczone zostaną na budowę hali do przechowywania maszyn rolniczych, remont placu manewrowego do nauki jazdy kategorii B i T, a także na zakup maszyn, sprzętu i narzędzi, które wykorzystane będą do praktycznej nauki w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Będą to np.: kombajn zbożowy z komfortową kabiną operatora i kamerą cofania, dwa ciągniki (o mocy 160 i 100 KM), przyczepa ciągnikowa (6 ton), siewniki do buraków, zboża i kukurydzy, podnośnik i podajnik pneumatyczny, stoły ślusarskie, szafki, klucz pneumatyczny. Ponadto zaplanowano zakup sprzętu i oprzyrządowania do pracowni dydaktycznych, w których odbywa się kształcenie w wyżej wspomnianych zawodach. Wymieńmy dla przykładu kilka: komputery z oprogramowaniem, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, tablica interaktywna, wizualizery, drukarki ze skanerem i kserokopiarką, elementy systemu nawigacji satelitarnej i telematyki, elementy instalacji pojazdów wraz z ISOBUS, modele, przekroje i atrapy maszyn, urządzeń i pojazdów, narzędzia i przyrządy pomiarowe, fantomy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Planowane korzyści wynikające z realizacji tego projektu to: zwiększenie kompetencji i wiedzy uczniów, poprawa efektywności kształcenia i wyników zdawalności na egzaminach zawodowych, stworzenie zbliżonych warunków nauczania do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, dostosowanie szkoły do oczekiwań i potrzeb regionalnego rynku pracy czy zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego regionu.

Wartość projektu: 4 206 479,14 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 409 727,14 zł

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
 • SPC.03 - produkcja wyrobów piekarskich (zawód: piekarz)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń